Rebels amb causa

Manifest juvenil contra el poder adult

Rebels amb causa - Manifest juvenil contra el poder adult

[#Municionsjuvenils] 10. Espai públic: prohibit al jovent

ninis1Article 31.1

Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives massives i espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai públic.

2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.

Article 46.2

És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan:

a) Pugui causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai públic i als veïns.

b) Es faci en envasos de vidre o de llauna.

 La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització que les autoritats competents poden atorgar, en casos puntuals.

Article 23.1

La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, 2005”

Categoría: #Municionsjuvenils